#
  • Yasader
  • 30.10.2013

Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi

     

ÜNİVERSİTELERDE PARLAMENTO HUKUKU ÇALIŞMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BAŞLIYOR


Yasama Derneği (YASADER) yeni bir Projeye başlıyor. Hollanda Büyükelçiliğinin MATRA Programı çerçevesinde finanse edilen “Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi”nin amacı üniversitelerde parlamento hukuku alanının anayasa hukukundan ayrı, özerk bir alan haline gelmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak; öğretim üyeleri ve öğrencilerin TBMM’nin yasama ve denetim süreçlerine ilgilerini ve katılımlarını güçlendirmek; TBMM’nin, yasama sürecinin iyileştirilmesinde üniversitelerin teorik birikimlerinden yararlanmasını sağlamaktır.

Proje bu amaçla TBMM ile üniversiteler arasında etkin ve sürekli bir işbirliğini kurumsallaştırmayı hedefliyor. Proje, bir taraftan üniversitelerde parlamento hukuku adında bir ders konulmasını ve bu dersin içeriğinin zenginleştirilmesini hedeflerken diğer taraftan üniversitelerde üretilen teorik bilgilerin kurulacak bağlar sayesinde parlamentoya aktarılmasını ve sorunların çözümünde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede milletvekillerinin ve TBMM’de görevli yasama uzmanlarının parlamento hukuku derslerine düzenli misafir konuşmacı olarak katılımları sağlanarak bu alandaki ilginin canlı tutulması beklenmektedir.

Proje kapsamında dört ayrı ilde, dört ayrı üniversitede birer etkinlik planlanıyor. Her üniversitede ikişer gün olarak planlanan etkinliklerin birinci gününde TBMM’nin yasama ve denetim süreçlerine ilişkin teorik eğitim verilecek. İkinci gün ise uygulamalı eğitim olarak Model Parlamento Çalışması yapılacak. Bütün etkinliklerin sonucunda sonuçların topluca değerlendirilmesi için Ankara-TBMM’de bir kapanış etkinliği yapılması planlanmaktadır.


PROJENİN ADI:

Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi

PROJENİN TARAFLARI:

Yasama Derneği-Hollanda Büyükelçiliği

PROJENİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ:

15 Haziran 2013 – 15 Haziran 2014

PROJE KOORDİNATÖRÜ:

Semra GÖKÇİMEN, Yasama Derneği Kurucu Üyesi, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı, Yasama Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

PROJE KOORDİNATÖR YARDIMCILARI:

Fahri BAKIRCI, Yasama Derneği Kurucu Üyesi, TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı, Yasama Dergisi Editörü
Onur ÇEKİÇ, Yasama Derneği Üyesi, TBMM Yasama Uzmanı
Muaz Ayhan IŞIK, Yasama Derneği Üyesi, TBMM Kütüphaneci

PROJENİN AMACI:

Projenin amacı üniversitelerde parlamento hukuku alanının anayasa hukukundan ayrı, özerk bir alan haline gelmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak; öğretim üyeleri ve öğrencilerin TBMM’nin yasama ve denetim süreçlerine ilgilerini ve katılımlarını güçlendirmektir.

PROJENİN HEDEFLERİ:

Bilindiği üzere, sosyal bilimler alanında eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten üniversitelerimizin değişik fakültelerinde anayasa hukuku bir ders olarak öğretilmesine rağmen parlamento hukuku dersi çoğunlukla bulunmamaktadır. Sınırlı sayıda fakültede ise bu derse ancak yüksek lisans ve doktora düzeyinde seçimlik bir ders olarak yer verilmektedir. Bu nedenle da parlamento hukuku bilgileri anayasa hukuku derslerinde verilen son derece sınırlı bilgilerden ibaret kalmaktadır. Bu durum bir taraftan TBMM’deki pratiğin teoriden beslenememesine neden olmakta, diğer taraftan üniversitelerin pratiğe ilişkin bilgiden yoksun kalmalarıyla sonuçlanmaktadır. Bu durum üniversitelerin parlamento hukuku alanında yetersiz kalmalarına yol açarken bu yetersizlik de parlamentonun yapı ve işleyişindeki sorunların çözümü sırasında parlamentonun üniversitelerimizden destek almasını güçleştirmektedir.

Proje yukarıda belirtilen sorunun giderilmesi için öncelikle TBMM ile üniversiteler arasında etkin ve sürekli bir işbirliğini kurumsallaştırmayı hedeflemektedir. Proje, bir taraftan üniversitelerde parlamento hukuku adında bir ders konulmasını ve bu dersin içeriğinin zenginleştirilmesini hedeflerken diğer taraftan üniversitelerde üretilen teorik bilgilerin kurulacak bağlar sayesinde parlamentoya aktarılmasını ve sorunların çözümünde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede milletvekillerinin ve TBMM’de görevli yasama uzmanlarının parlamento hukuku derslerine düzenli misafir konuşmacı olarak katılımları sağlanarak bu alandaki ilginin canlı tutulması beklenmektedir. Ayrıca, üniversitelerdeki öğrenci kulüplerinin ve örgütlerinin yasama ve denetim süreçlerine ilişkin teorik ve pratik bilgilerinin ve bu süreçlere katılım kapasitelerinin güçlendirilmesi Projenin hedefleri arasında yer almaktadır.

Proje ile, hem üniversiteler TBMM’nin yasama ve denetim süreçleriyle daha derinlemesine ilgilenerek bu alanda bilgi üretme faaliyetine başlayacaklar hem de parlamento gereksindiği ancak kendisinin üretemediği bir bilgiyi üniversitelerden sağlamış olacaktır.

PROJE FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ÜNİVERSİTELER:

Proje kapsamında dört ayrı ilde, dört ayrı üniversitede birer etkinlik planlanmaktadır.

 PROJENİN FAALİYETLERİ:

4 üniversitede tahmini olarak Ekim, Aralık ve Nisan aylarında birer etkinlik planlanmaktadır. Etkinliklerin iki gün sürmesi; birinci günün TBMM’nin yasama ve denetim süreçlerine ilişkin teorik eğitime ve ikinci günün uygulamalı eğitime (Model Parlamento Çalışması) ayrılması düşünülmektedir. Bütün etkinliklerin sonucunda sonuçların topluca değerlendirilmesi için Ankara-TBMM’de bir kapanış etkinliği yapılması planlanmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMI:

Birinci Gün Programı Cuma günü

09:00  KAYIT
09:30-10:00  AÇILIŞ KONUŞMALARI(YASADER ve Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesinin tanıtımı)
10:00-11:00  Parlamento Hukukunun anlamı, önemi, kaynakları ve kapsamı
11:00-11:15  ARA
11:15-12:15  TBMM’de temel kavramlar ve kurumlar
12:15-14:00  ÖĞLE ARASI
14:00-15:00  Yasama sürecinin işleyişi(Kanun teklif ve tasarılarının hazırlanması, Komisyon, Genel Kurul ve Cumhurbaşkanlığı aşamaları)
15:00-15:15  ARA
15:15-16:15  TBMM’de Bilgi Edinme ve Denetim Yolları(Yazılı ve sözlü soru, Meclis araştırması, genel görüşme önergeleri ilegündem dışı konuşma ve bireysel başvuruların yapıldığı komisyonlar)
16:15-16:45  Değerlendirme ve ertesi güne hazırlık
16:45  KAPANIŞ
 

İkinci Gün Programı Cumartesi günü

 
09:30  AÇILIŞ
09:30-10:00  İlk gün oturumlarının kısa bir değerlendirmesi
10:00-11:00  Model Parlamentoda kullanılacak araçların hazırlanması(Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri, gündem dışı konuşma, kanun teklifi vb..)
11:00-11:15  ARA
11:15-12:30  Model parlamento çalışması
12:30-13:30  ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30  Programın değerlendirilmesi
14:30-15:00  SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ

EĞİTMENLER ve KATILIMCILAR:

Her ilde yapılacak etkinlik için üç eğitmenin görevlendirilmesi planlanmaktadır. Birinci eğitmen parlamento hukukuna ilişkin ilk sunumu projenin amaçlarını da göz önünde bulundurarak gerçekleştirecektir. İkinci eğitmen temel kavram ve kurumlar ile yasama sürecine ilişkin sunumu yapacak, denetime ilişkin son sunum ise üçüncü eğitmen tarafından yapılacaktır. Program yapılan üniversitelerde, üniversitenin katılımını güçlendirmek için bu konularda ya da parlamento hukukuna ilişkin bir alanda sunum bir öğretim üyesi tarafından yapılabilecektir. Bu durumda TBMM’den üç yerine iki eğitmen görevlendirilecektir. Üniversitedeki öğretim üyesinin yukarıdaki başlıkların birinde sunum yapması halinde program aynı şekilde sürdürülecektir. Ancak öğretim üyesinin farklı bir konuda sunum yapmayı istemesi halinde yukarıdaki başlıklar TBMM’den giden iki eğitmen arasında paylaştırılacak ve süreler de bu duruma uygun olarak yeniden planlanacaktır. Böylece her durumda yukarıda öngörülen program gerçekleştirilmiş olacak, öğretim üyesinin sunumu ekstra bir sunum olacaktır.

Her üniversitede 35 öğrencinin programa katılması öngörülmektedir. Bu amaçla programlar başlamadan önce öğretim üyeleri ile görüşmeler yapılacak ve 35 kişinin iki gün boyunca katılımlarının garanti edilmesi istenecektir. Katılımın sağlanması için programın sonunda sertifika verilecek ve programın ikinci günü bir otelde gerçekleştirilecektir. (İlk gün yapılacak sunumlara daha fazla öğrenci de katılabilir.)

YAYIN:

Yasama Dergisi Yasama Derneği tarafından dört aylık olarak yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Parlamento hukuku açısından bir referans dergi niteliği taşıyan Dergide parlamento ile yasama bilimi ve tekniğine ilişkin makaleler yayımlanmaktadır.

Programın sonuçlarının kalıcı olmasını sağlamak ve programa ilgi çekmek için Yasama Dergisinin üç sayısı Proje kapsamında basılacaktır. Söz konusu üç derginin iki sayısında etkinlikler sonunda sunulan bildiriler veya program yapılan üniversitelerdeki öğretim üyelerinden gelen yazılar da yer alacak, bir sayı ise içtüzük özel sayısına ayrılacaktır. İçtüzük özel sayısı TBMM Yasama Uzmanlarının (varsa öğretim üyelerinin) çeşitli ülke içtüzüklerine ilişkin incelemelerini kapsayan bir sayı olacaktır. Diğer iki sayı ise program yapılan üniversite üyelerinin makalelerinden oluşacaktır. Bu makaleler sunulan bildirilere ilişkin olabileceği gibi parlamento hukukuna ilişkin herhangi bir alanda da olabilecektir.